Advies- en administratiekantoor Gérard Heijsterman

 

 

                                      

             

                                            

                           

 

 

 

 

 

tel: 06 22540903

email: info@heijsterman.nl

 

 

08-05-2010

Redelijke termijn bij aankoop lijfrente  

 

Een belastingplichtige dient na expiratie van een lijfrentecontract binnen redelijke termijn te laten weten wat hij met het expiratiekapitaal wenst te doen. In een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam wordt geoordeeld, dat de redelijke termijn overschreden is. De belastingplichtige had er meer dan twee jaar over gedaan, voordat hij een beslissing nam. Naar onze mening is het dan ook terecht te oordelen, dat de redelijke termijn is overschreden. Graag belichten wij nog twee zaken.

Allereerst is de redelijke termijn vanaf 1 januari 2010 gecodificeerd. In art. 3.133, derde lid, Wet IB 2001 dient een gerechtigde uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het expiratiejaar een beslissing te hebben genomen (bij overlijden is dat nog een jaar later).

 

Daarnaast de hoogte van de fictieve uitkering. In deze casus was de werkelijke waarde van de lijfrente €7.442. Echter art. 3.137 Wet IB 2001 geeft aan, dat de minimale waarde in het economisch verkeer bij (fictieve) afkoop bestaat uit de betaalde premies. In dit geval was dat €13.098. De inkomstenbelastingheffing (uitgaande van 52% IB) gecombineerd met de revisierente van 20% over de waarde in het economisch verkeer (hiervoor geldt wel het bedrag van € 7.442) bedroeg hierdoor meer dan de totale afkoopwaarde!

 

Deze procedure maakt duidelijk, dat het meer dan aanbevelenswaardig is om tijdig een beslissing te nemen bij vrijkomend lijfrentekapitaal.

 

 

07-12-2011

Per 1 april 2012 AOW vanaf uw verjaardag

 

De Eerste Kamer heeft op 6 december 2011 ingestemd met het wetsvoorstel om de AOW vanaf 1 april 2012 in te laten gaan op de dag waarop u 65 jaar wordt.

Tot 1 april 2012 ging de AOW in op de 1e dag van de maand waarop u 65 jaar werd.

Door het verschuiven van de ingangsdatum valt uw AOW-pensioen in de maand waarin u 65 jaar wordt lager uit. Hoeveel lager hangt af van de dag waarop u jarig bent.

Meer informatie vindt u op www.svb.nl/verjaardag.